Elektrická požiarna signalizácia EPS

Elektrická požiarna signalizácia slúži na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že opticky a akusticky signalizuje vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia rozšíreniu požiaru, resp. priamo vykonávajú protipožiarny zásah. EPS má charakter pomocného zariadenia, ktoré je jedným z prostriedkov protipožiarneho istenia objektu.

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) je ucelený systém, ktorý ako vyhradené požiarno-bezpečnostné zariadenie slúži v objektoch ku zvýšeniu ich požiarnej bezpečnosti. Inštaláciou EPS a včasným zásahom môžeme účinne znížit intenzitu požiaru v objekte, alebo jeho časti a tým znížit aj požiarne riziko s ohľadom na ochranu ľudských životov, zdravia, materiálnych hodnôt a životného prostredia v prípade požiaru.

Hlavné úlohy systému EPS z funkčného hľadiska spočívajú vo včasnom rozpoznaní prvotných príznakov požiaru, ohlásení údalosti obsluhe systému, upozorneniu osôb na vzniknuté nebezpečie a aktiváciu ostatných požárno - bezpečnostných zariadení, ktoré bránia šíreniu požiaru, uľahčujú jeho likvidáciu alebo tuto likvidáciu aj samočinne vykonávajú.

Základná zostava EPS pozostáva z :

  • hlásičov požiaru (manuálnych a automatických),
  • požiarnych slučiek,
  • ústrední EPS,
  • signalizačnej linky,
  • dopňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a pod.).

Hlásiče požiaru sú prístroje, ktoré vytvárajú výstupný elektrický signál :

  • samočinne pri dosiahnutí hodnoty reakcie - automatické hlásiče,
  • uvedením do činnosti osobou - tlačidlový (manuálny) hlásič.

Samočinné hlásiče požiaru sú časti EPS, ktoré obsahujú najmenej jeden snímač monitorujúci trvalo alebo v častých intervaloch aspoň jeden chemický alebo fyzikálny jav súvisiaci s požiarom. Pritom do ústredne EPS odosielajú aspoň jeden zodpovedajúci signál. Hlásiče požiaru sa do činnosti uvádzajú dosiahnutím hodnoty reakcie (tzv. poplachovej úrovne).

Pre detekciu požiarov možno použiť vyhodnocovanie nasledujúcich fyzikálnych veličín a ich parametrov:

elektromagnetické vyžarovanie plameňa, teplo uvoľnené pri horení, tuhé a kvapalné zložky požiarneho aerosólu, plynné zlúčeniny vznikajúce pri horení, voľné náboje (radikáli) vznikajúce pri horení. Pre praktické účely sa používa najmä detekcia vyžarovania plameňa, tepla a hustoty dymu.

Hotline:
Fax:  +421 48 4152 288
mobil: 0905 217 144
e-mail: alarmslovakia@alarmslovakia.sk

Google+